Türk Patent ve Marka Kurumu

Bir kamu kuruluşu olan Türk Patent ve Marka Kurumu‘ nun kısa adı Türk Patent olup, merkezi Ankara‘dadır.

Kuruluş ve Amacı; Türkiye’nin teknolojik ilerlemesine katkıda bulunmak, ülke içinde serbest rekabet ortamını oluşturmak ve araştırma geliştirme faaliyetlerinin gelişmesini sağlamak için, çeşitli kanunlarla düzenlenmiş olan patent ve markalar ile diğer kanunlarla düzenlenen sınai mülkiyet haklarının tesisi, bu konulardaki korumanın sağlanması ve sınai mülkiyet haklarına ilişkin yurt içi ve yurt dışında var olan bilgi ve belgelerin kamu yararına sunulabilmesi amacıyla tüzel kişiliğe sahip ve bu kanunda belirtilmeyen hallerde özel hukuk hükümlerine tabî, Sanayi ve Ticaret Bakanlığına bağlı, özel bütçeli olarak kurulmuştur.

Görevlerinden Bazıları: Ülkenin teknolojik ve endüstriyel gelişmesine katkıda bulunmak amacıyla;

a) Patentler, markalar ve endüstriyel tasarımlar ile diğer kanunlarla koruma altına alınmış olan sınai mülkiyet haklarının ilgili mevzuat hükümleri uyarınca tescilini ve bu hakların korunması ile ilgili işlemleri yapmak,

b) Zorunlu lisans işlemlerinde ara buluculuk faaliyetlerinde bulunmak ve mahkemelerde bilirkişilik yapmak,

c) Lisans ve devir anlaşmalarını tescil ve kayıt etmek,

d) Buluşların kullanımını takip etmek, yeni teknolojilerin değerlendirilmesi ile teknoloji transferinin yönlendirilmesi ve arşivlenmesi işlemlerini yapmak,

e) Yurt dışında benzer kuruluşlar ve uluslararası kuruluşlarla işbirliğinde bulunmak,

f) Türkiye’yi, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın onayı ile uluslararası kuruluşlar nezdinde temsil etmek,

g) Sınai mülkiyet hakları ile ilgili olarak çeşitli yayınlar yapmak ve Türk Sınai Mülkiyet Gazetesini periyodik olarak yayınlamak.

Bizler ise; 5000 sayılı kanunda belirtilen yönetmeliğin 30. maddesinde açıklanan gerekli şartları karşılayan vasıflara sahip vekil ofis olarak, Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde başvuru sahipleri adına işlem yapma ve yürütme yetkisine sahip Marka ve Patent Tescil Ofisi olarak hizmet vermekteyiz.

Patent Tescil Başvurusu İçin Tıklayınız…