Faydalı Model Hakkına Tecavüz Durumları

Buluş sahibinin izni olmaksızın buluş konusu ürünü kısmen veya tamamen üretme sonucu taklit etmek,

Kısmen veya tamamen taklit suretiyle meydana getirildiğini bildiği veya bilmesi gerektiği halde, tecavüz yoluyla üretilen ürünleri satmak, dağıtmak veya bir başka şekilde ticaret alanına çıkarmak veya bu amaçlar için ithal etmek veya ticari amaçla elde bulundurmak veya uygulamaya koymak suretiyle kullanmak,

Buluş sahibinin izni olmaksızın buluş konusu olan yöntemi kullanmak veya buluş konusu yöntemle doğrudan doğruya elde edilen ürünleri satmak, dağıtmak veya bir başka şekilde ticaret alanına çıkarmak veya bu amaçlar için ithal etmek veya uygulamaya koymak suretiyle kullanmak,

Buluş sahibi tarafından sözleşmeye dayalı lisans veya zorunlu lisans yoluyla verilmiş hakları izinsiz kullanmak veya bu hakları üçüncü kişilere devretmek,

Bu maddenin 1. ile 4. bentlerinde yazılı fiillere iştirak veya yardım veya bunları teşvik etmek veya hangi şekil ve şartlarda olursa olsun bu fiillerin yapılmasını kolaylaştırmak,

Kendisinde bulunan ve haksız olarak üretilen veya ticaret alanına çıkarılan eşyanın nereden alındığını veya nasıl sağlandığını bildirmekten kaçınmaktır. Faydalı Model, bir ürünün yapılışına ait bir yöntem için alınmışsa, aynı nitelikleri taşıyan her ürün, Faydalı Model Belgesi alınmış yönteme göre yapılmış sayılmaktadır. Yönteme tecavüz etmeksizin ürünü ürettiğini iddia eden davalı bunu ispat etmekle yükümlü olmaktadır.

Faydalı Model Tesciliniz İçin Tıklayınız…